Základní škola a mateřská škola, Skořenice je málotřídní škola rodinného typu s 1. stupněm ZŠ, která se nachází na rozhraní ústecko-orlického a rychnovského okresu, cca 3km vzdálena od města Choceň, kde mají naši žáci a jejich rodiče možnost volit plnění školní docházky na 2. stupni ZŠ mezi dvěma plně organizovanými školami.

Naše škola patří mezi inkluzivní - společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy. Kapacita školy je 70 žáků.

Žáci pěti ročníků jsou rozděleni zpravidla do čtyř tříd. V případě velkého množství žáků i do pěti. První a pátý ročník bývá vždy samostatně. Ostatní ročníky jsou spojovány podle počtu žáků v daném školním roce.

Škola je organizačně spojena s mateřskou školou (kapacita 23 + 13 dětí). Součástí školy je též školní jídelna, výdejna obědů a školní družina.

Prostory a vybavení ZŠ

K dispozici je též víceúčelové hříště a školní zahrada. ZŠ je dvoupodlažní budova. V suterénu budovy se nachází archivační prostory, sklad výtvarného materiálu a posilovna. V přízemí je dostatečně vybavená tělocvična, šatny žáků i učitelů, výdejna stravy, jídelna, sociální zařízení pro učitele, školní družina I. oddělení.

Škola má  5 prostorných učeben. Jedna se nachází v přízemí, dvě se nacházejí v 1. podlaží a dvě v půdních prostorách. V prvním podlaží je také kancelář a ředitelna, která slouží i jako místo relaxace pro učitele.
Třídy jsou vybaveny vhodným funkčním nábytkem, v všech třídách i výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Osvětlení odpovídá hygienickým normám. Vytápění je zajištěno akumulačními kamny. Škola má i malou knihovnu pro žáky i učitele. Ve všech třídách jsou notebooky a TV s připojením na Internet, které mohou žáci využívat během výuky i ve volných chvílích. V jedné z učeben je umístěna interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky všech žáků. Každá třída má také prostory určené k relaxaci žáků. Všechny vhodné prostory mohou žáci užívat během výuky i mimo ni v případě, že je zajištěn dozor pedagoga.
Škola má k dispozici dostatek audiovizuální techniky i ostatních pomůcek a materiálu, které zpestřují výchovně vzdělávací práci. Žáci naší školy se stravují přímo v budově školy v prostorách školní jídelny. Strava je do jídelny přivážena v termosech a vydávána z ohřívače ve výdejně, která je taktéž součástí školy.

Pravidelné kontroly (vedení školy, BOZP, PO, OHS,revize, atd. ) napomáhají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí i zaměstnanců školy.

Pedagogický sbor

Základní škola má stálý a kvalifikovaný sbor. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon svého povolání. Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Zaměstnanci školy jsou proškolováni v problematice ochrany při mimořádných událostech, v oblasti BOZP, PO a procházejí základním kurzem první pomoci. Většina pedagogů ovládá alespoň jeden jazyk na úrovni A2 dle Společného evropského rámce pro jazyky. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně – patologických jevů a metodik environmentální výchovy. Někteří z pedagogických pracovníků absolvovali kurz asistenta pro těžce zrakově postižené děti a pro práci s dětmi s SPU. V současné době pracuje na škole sociální pedagog a asistent pedagoga.

Projekty ZŠ

Škola realizuje řadu projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsahy projektů vycházejí z kulturních tradic, místních poměrů a průřezových témat.

V průběhu roku jsou realizovány projekty celoškolní i třídní, krátkodobé i dlouhodobějšího charakteru.

Spolupráce

Naše škola navázala spolupráci se ZŠ  a MŠ Fintice (SR). 

Škola velmi dobře spolupracuje s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života.

Spolupracujeme s:
- zřizovatelem (organizace a program kulturních a společenských akcí)
- Policií ČR, Českým červeným křížem, HZS Pardubického kraje (besedy, projekty)
- SDH Skořenice (společné akce, besedy)
- Městskou knihovnou Choceň (besedy, projekty)
- rodiči žáků (informační schůzky, neformální schůzky, besídky, vystoupení, společné projekty a dílny)
- PPP, SPC (poradenská činnost, konzultace, odborné vedení některých našich žáků i učitelů)
- se školami, kde mají naši žáci zajištěnou možnost plnit povinnou školní docházku v 6. – 9. ročníku (Choceň, popř. Gymnázium Vysoké Mýto – spolupráce učitelů, společné akce, výměna zkušeností)

 - MAP, MAS

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31