Vnitřní řád školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění, vyhláškou č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění, nařízením EU č. 852/2004 Sb. O hygieně potravin v platném znění a vyhláškou č. 94/2006 Sb. O nákladech na závodní stravování a vyhláškou EU č. 1169/2011 o informování o alergenech v potravinách. Vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.  

Výše stravného

Ceny stravného se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. platné od 1.1.2012, příloha č. 2. Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na celý školní rok, ve kterém dosahují daného věku:  3 - 6 let, 7 -10 let, 11 - 14 let.

 - stravné dětí 3-6 let v MŠ přesnídávka 8,-Kč + oběd 19,-Kč + svačina 7,- Kč = 34,- Kč – měsíční záloha 680,- Kč

 - stravné dětí 7 let v MŠ přesnídávka 8,- Kč + oběd 24,-Kč + svačina 7,- Kč = 39,-Kč, měsíční záloha 780,-Kč

 - + celodenní pitný režim v MŠ měsíční záloha 40,- Kč

  - strávníci 7-10 let v ZŠ  oběd 25,- Kč – měsíční záloha 500,- Kč

 - strávníci 11-14 let v ZŠ oběd 27,- Kč – měsíční záloha 540,- Kč

 - + celodenní pitný režim v ZŠ měsíční záloha 40,- Kč + středeční mléčné svačinky v ZŠ měsíční záloha 40,- Kč

 - zaměstnanci základní a mateřské školy oběd 32,- Kč – měsíční záloha 640,- Kč.

Platba stravného

Platí se formou bezhotovostního platebního styku na účet číslo 43-2855700247/0100. Variabilním symbolem je číslo, které škola přidělila každému žákovi jednotlivě, u sourozenců lze platby sdružit pod jeden variabilní symbol.

Konstantní symbol – 0558.

První splátka je splatná k 10.9.2019 (datum připsání na náš účet).

Další splátky jsou splatné vždy k 30. dni předcházejícího měsíce ( tzn. k 30.9., 30.10., atd.).

Poslední splátka je k 30.5.  

Při nezaplacení stravného v daném termínu, nebude strávník na stravování od druhého kalendářního dne přihlášen. 

 Vyrovnání stravného bude provedeno 1x za školní rok (v červenci budou vráceny přeplatky na váš účet, nebo ponechány na další období, dle písemné dohody na začátku školního roku). 

Provozní doba školní jídelny

  • pitný režim  MŠ                         7.00 hod. – 15.30 hod.
  • pitný režim ZŠ                           8.00 hod. -  14.30 hod.
  • přesnídávka MŠ                         8.00 hod. –  8.30 hod.
  • oběd MŠ                                  11.30 hod. – 12.00 hod.
  • oběd ZŠ výdejna                       11.45 hod. – 13.00 hod.
  • odpolední svačina MŠ               14.15 hod. – 14.30 hod.
  • výdej do jídlonosičů v MŠ do      12.30 hod.
  • výdej do jídlonosičů ve výdejně ZŠ do 13.00 hod.

Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy. Možnost doplnění nápojů na pitný režim v průběhu celého dne. 

Přihlašování a odhlašování strávníků 

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí školního stravování. Je povinen nahlásit dietní stravu a doložit ji potvrzením od lékaře. Odhlásit či přihlásit stravu na následující den lze osobně, nebo telefonicky den předem do 15.00 hod. ve školní kuchyni na č. tel. 465 489 149, mob. 608 172 372. Odhláška se zadává od – do, poté je strava automaticky přihlášena. 

Nemoc je nutné odhlásit, neboť dle zákona č. 561/2004 Sb. v době nemoci není nárok na stravu ze školního stravování, pouze první den lze odebrat oběd do jídlonosiče.

Další dny jsou obědy za plnou cenu tedy včetně věcné režie ve výši za 37,- Kč /oběd.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Prázdniny, školní akce a svátky jsou odhlašovány automaticky.

Jídelní lístek

Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005, příloha č.1. Jídelní lístek obsahuje seznam použitých alergenů dle vyhlášky EU 1169/2011. Jídelní lístek a seznam používaných alergenů je vyvěšen s dalšími informacemi na chodbě MŠ, na dveřích výdejny obědů v ZŠ a na internetových stránkách ZŠ a MŠ (www.zsskorenice.cz). 

PRAVIDLA A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu učitele či vychovatele. Řídí se pokyny učitele vykonávajícího dohled, chovají se kulturně,  tiše a dbají hygienických zásad. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí úmyslně způsobené škody. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu, zásadně vsedě. Strávníkům se vydává kompletní oběd, který je určen ke konzumaci pouze v jídelně a strávníci jej tedy neodnášejí z místnosti. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a ani k jeho dojídání.

PEDAGOGICKÝ DOHLED

Je zajišťován pedagogem, který dbá na bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet. Při úrazu, poranění uvědomí vedení školy a zákonného zástupce. Pedagogický dohled sleduje výdej stravy, čistotu nádobí, odkládání špinavého nádobí a reguluje osvětlení a větrání v jídelně. Po skončení provozu zavírá okna a vypíná osvětlení.

VÝDEJ STRAVY

Pracovník dbá na dodržování zásad provozní hygieny a postupu stanoveného v HACCP, používá ochranné pracovní prostředky.Dbá o plynulý a rychlý výdej stravy, o teplotu vydávaných jídel (1x týdně kontrola a zápis), nesmí klesnout pod 60°C, výrobky studené kuchyně se vydávají chlazené, jídla musí být vydána do 4 hod. od dokončení tepelné úpravy. Nádobí se umývá průběžně, po ukončení výdeje stravy se zbytky stravy likvidují odvozem. Úklid jídelny zajišťuje provozní pracovník.

DOTAZY, PODNĚTY, STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

K provozu školní jídelny a kuchyně  mohou podávat či řešit zákonní zástupci a zaměstnanci školy přímo s vedoucí školního stravování  - p .Jana Štěpánová osobně v kuchyni v MŠ od 8.00 hod. do 11.00 hod., nebo na tel. č. 465 489 149 a nebo 608 172 372 nebo s ředitelkou školy  - Mgr. Bc. Iveta Diepoltová.

Ve Skořenicích dne 1.9.2019

Vnitřní řád je platný od 1. 9. 2019, vydává se na dobu neurčitou.

vedoucí stravování : Jana Štěpánová

 

 

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31